سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

0

سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

سازمان نظام مهندسى از اسفندماه سال ١٣۶٩ با نام سازمان نظام مهندسى ساختمان و تاسیسات و سازمان نظام مهندسى معمارى و شهرسازى شکل گرفت. در سال ۱۳۷۲ این دو سازمان در هم ادغام و سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاسیسات را تشکیل دادند. این سازمان در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در اسفندماه سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید می کوشد.

yazdnezam.ir

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here