شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

0

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی محل استقرار چاپخانه از میدان بهارستان به محل کنونی یعنی میدان امام حسین ، خیابان اقبال لاهوری تغییر مکان داده و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ هجری شمسی اساسنامه چاپخانه تغییر کرد و به استناد ماده یک اساسنامه ، چاپخانه از سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران به شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تغییر نام داد.

spoi.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here