سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

0

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال ۱۳۵۴ و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوع به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند. سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد وهماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.

investiniran.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here