کتابخانه دیجیتال شرکت مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

0

کتابخانه دیجیتال شرکت مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

کتابخانه شرکت توانیر، کتابخانه ای تخصصی و دامنه موضوعی آن شامل برق – الکترونیک، برق – قدرت، مکانیک، کامپیوتر، عمران و مدیریت بوده و شامل انواع مدارک نظیر کتاب، نشریات ادواری، گزارشهای دولتی، پروژه های تحقیقاتی، کلیه استانداردهای بین المللی، فیلمهای ویدئویی، نوار کاست و نرم افزارهای مورد نیاز می باشد. کتابها با استفاده از نظام رده بندی کتابخانه کنگره تنظیم شده است و سیستم .کتابخانه قفسه باز است. گزارشهای فنی و مدارک غیرکتابی با استفاده از اصطلاحنامه های فنی نمایه سازی می شوند .

library.tavanir.org.ir

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here