شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

0

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۷۵ فعالیت اصلی خود را آغاز و بر اساس این راهبرد مسئولیت بهره برداری از تأسیسات نیروگاههای کازرون ، کنگان ، بوشهر و جهرم را به منظور تولید انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار برعهده گرفت. این شرکت در ۵ حوزه واقع در استانهای فارس و بوشهراستقرار یافته است .

sfpgmc.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here