شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کرخه و شاور

0

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کرخه و شاور

منبع تأمین آب اراضی مناطق حمیدیه و قدس و بطور کلی دشت آزادگان رودخانه کرخه است . این رودخانه درمحل سد انحرافی کرخه از طریق کانالهای اصلی سمت چپ (وصیله) و راست (قدس) آب مورد نیاز اراضی حمیدیه و قدس را تأمین می نماید .

kashco.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here