سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

0

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

سازمان بهره وری انرژی ایران  (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارآئی انرژی تشکیل گردیده است. این سازمان وظیفه خود می­داند تا با تمام توان در راستای تحقق موضوع فعالیت خود که عبارتست از توسعه مدیریت تولید، تقاضا و مصرف انرژی جهت استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی در سراسر کشور، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست، از طریق انجام مطالعات، تحقیق توسعه، آموزش، انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی، فنی و تخصصی گام برداشته و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و اجرای آن تمامی تلاش خود را بکار ببندند.

saba.org.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here