انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

0

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

اهداف انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
– راهبری کلان و دراز مدت اعضاء در ارتباط با برنامه های دولت
– کاهش وظایف دولت و اخذ به منظور صدور قسمتی از مجوزهای اداری و صنعتی و غیره
– ایجاد هماهنگی بین اعضاء در مسیر توسعه کمی و کیفی صنایع تجهیزات سازی
– بررسی مشکلات اعضاء در رابطه با قوانین موجود
– فراهم نمودن پیشنهادات ارزی و ریالی به منظور تخصیص به اعضاء در زمینه های انتقال تکنولوژی، ضمانتنامه های ارزی و ریالی، توسعه کمی و کیفی، آموزشی، تحقیقاتی و …
– حل و فصل دعاوی حقوقی شرکتهای عضو نسبت به یکدیگر با توجه به درخواست اعضاء
– ایجاد تسهیلات لازم جهت ثبت و حفظ حقوق اختراعات و فن آوریهای جدید اعضاء
– برنامه ریزی و هدایت صنعت تجهیزات سازی در مسیر توسعه صادرات
– ایجاد بانک اطلاعات در مورد شرکتها و کشورهای خارجی و شناسائی منابع مالی و اعتباری و طرحهای بالقوه و بالفعل و قوانین موجود آنها.
– حمایتهای اجرائی لازم از اعضاء در راستای حضور در طرحهای خارج از کشور
– پشتیبانی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی
– حمایت اجرائی از اعضاء در موارد دعاوی حقوقی با شرکتها و کشورهای خارجی
– ارتباط با مراکز صنعتی و آموزشی داخلی و خارجی و توصیه و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی
– گسترش همکاری در بین اعضاء و جلوگیری از رقابتهای ناسالم
– معرفی و صدور قابلیت های متعدی و اجرائی اعضاء در سطح بین المللی
– بالابردن کیفیت محصولات شرکتهای عضو در انطباق با استانداردهای بین المللی و حفظ منافع مشتریان
– مشاوره در ارتباط با قراردادهای انتقال تکنولوژی

satsa.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here