وب سایت شخصی دکتر حسن هاشمی

0

وب سایت شخصی دکتر حسن هاشمی

سوابق اجرایی دکتر حسن هاشمی
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور (۱۳۸۰-۱۳۷۶)
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۸۰-۱۳۷۶)
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۴)
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۷-۱۳۸۴)
رئیس هیئت مدیره و دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران (۱۳۹۰ تاکنون)
دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (۱۳۹۱-۱۳۹۰)
مؤسس مجموعه چشم پزشکی نور (۱۳۷۱)

hhashemi.com

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here