شرکت برق منطقه ای زنجان

0

شرکت برق منطقه ای زنجان

بر طبق اساسنامه این شرکت، تأمین، تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق مطمئن در حوزه عمل شرکت (استان های زنجان و قزوین) به عهده شرکت برق منطقه ای زنجان می باشد.

zrec.co.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here