ستاد حقوق بشر

0

ستاد حقوق بشر

فعالیت های برنامه ریزی شده در حوزه مسائل حقوق بشری همراه با یک انسجام منطقی در جمهوری اسلامی ایران از یک دهه پیش آغاز شد. در این راستا ستاد حقوق بشر براساس نیاز جامعه و ضرورت تبیین مسائل حقوق بشری و دفاع قانونمند از حقوق مردم و حقوق شهروندی در داخل و مجامع بین المللی سامان یافت.

humanrights-iran.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here