دانشگاه علمی-کاربردی قوه قضائیه (شهید قدوسی)

0

دانشگاه علمی-کاربردی قوه قضائیه (شهید قدوسی)

مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی قوه قضائیه با توجه به ضرورت افزایش و ارتقاء سطح علمی قضات و کارکنان دستگاه قضائی ایجاد شده اند تا زمینه ارتقاء سطح تحصیلی شصت درصد از کارکنان را که فاقد اطلاعات لازم معلومات برای فعالیت در این نهاد فوق العاده فنی و تخصصی هستند فراهم کنند و همچنین شرایطی را ایجاد کنند تا قضات نیز در رشته های مورد نیاز قوه قضائیه ادامه تحصیل داده و به این وسیله به نیاز مهم سازمانی پاسخ دهند.

ghodousi.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here