بنیاد تعاون زندانیان

0

بنیاد تعاون زندانیان

بنیاد تعاون به منظور کمک به معاش مددجویان و خانواده آنها و همچنین تحصیل درآمد برای پرداخت دیه محکومین مالی ازطریق ایجاد کارگاههای تولید ، موسسات صنعتی ، مجتمع های کشاورزی ، دامپروری و شرکت های بازرگانی و خدماتی و در راستای حرفه آموزی و اشتغال تأسیس گردید .
این بنیاد فعالیت های خود را ازسال ۱۳۲۶ تحت عنوان کارخانجات ندامتگاه آغاز نمود و درسال ۱۳۳۳ اولین اساسنامه بنیاد تعاون به تصویب هیأت وزیران وقت رسید .

bonyad-taavon.com

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here