موسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات

0

موسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات

فعالیت های اصلی موسسه

– انجام وظایف بازرسی و حسابرسی داخلی اعم از ویژه ، ادواری ، موردی در ستاد بنیاد مستضعفان و واحدها و شرکتهای تابعه آن و انجام موارد مشابه در شرکتها و مؤسسات خارج از بنیاد
– ارائه خدمات مالی و مشاوره ای و مدیریتی به ستاد بنیاد مستضعفان ، واحدها و شرکتهای تابعه و وابسته آن و سایر شرکتها و مؤسسات دیگر
– انجام هرگونه رسیدگی و بازرسی ویژه ، تجزیه و تحلیل اقتصادی صورتهای مالی ، ارزیابی سهام طبق نظر و تشخیص و درخواست مراجع ذیربط
– انجام خدمات حسابرسی مستقل ، مالیاتی و مدیریت و قبول سمت بازرس و ناظر تصفیه
– طراحی و ارائه سیستمها و نظامهای مالی صنعتی ، بازرگانی و تهیه و تدوین آئین نامه و دستورالعملهای مالی و اداری
– انجام بازرسیهای ویژه و موردی ارجاعی از طرف رئیس بنیاد و ارائه گزارش به ایشان
– حضور نظارتی درجلسات مناقصه و مزایده در صورت درخواست معاونتها ، سازمانها و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بنیاد
– اعمال کنترل و ارزیابی عملکرد و واحدهای ستادی سازمانها و شرکتهای تحت پوشش آنها براساس ارجاع مدیران عامل سازمانها
– بررسی و تطبیق همه جانبه عملکرد واحدهای تابعه ، شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بنیاد با اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مقررات و قوانین قابل تسری به بنیاد
– برنامه ریزی به منظور اعمال کنترل و ارزیابی عملکرد سازمانهای تحت پوشش بنیاد و واحدهای ستادی آن جهت سنجش اثربخشی ، کارآئی و حصول اطمینان از رعایت صرفه های اقتصادی در تصمیم گیریها
– بررسی نحوه ارجاع و اعمال رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون ارزشها و اصول مرتبط با انضباط مالی و اقتصادی در واحدهای در حال بازرسی و حسابرسی
– انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم ، جانبازان و سایر گزارشهای ارجاعی پس از کسب مجوز از ریاست بنیاد
– انجام و ارائه هرگونه خدمات دیگری که در راستای موضوع فعالیت مؤسسه باشد

hadibayenat.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here