شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

0

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیلدرباره شرکت
در حدود سال ۱۳۱۲ امتیاز برق توسط مرحوم آقاى کتابچی در حوالی عالی قاپو دایر گردید و بعداً در سال ۱۳۲۷ بنام بنگاه برق با مدیریت آقاى زرینه و عده اى سهامدار اداره می شد که با تصویب دولت، شهردارى اردبیل و بنگاه برق هر کدام به میزان ۵۱ درصد و ۴۹ درصد، برق شهر را اداره می کردند. در سال ۱۳۴۵ برق شهر کلاً تحویل برق منطقه اى آذربایجان گردید .
از سال ۱۳۴۶ برق اردبیل تحت عنوان برق ناحیه اردبیل به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۷۲ همزمان با استان شدن اردبیل و براساس ساختار جدید وزارت نیرو تحت عنوان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل و با تحت پوشش قرار دادن کلیه شهرهای استان به فعالیت پرداخت. در همان سال قدرت نصب شده برای جمعیت ۱۸۰۰۰۰ نفرى شهر حدود ۲۶۱۲ کیلو ولت آمپر بود. طول شبکه فشار متوسط و ضعیف مورد بهره بردارى به ترتیب ۵۲۰۰ و ۹۸۹۴۰ متر بوده است. تعداد کل مشترکین در همان زمان ۵۰۵۸ مشترک بوده که براى سرویس دهی به آنها از ۱۱ دستگاه ترانسفور ماتور استفاده می شده است در حال حاضر برق استان اردبیل از طریق خطوط ۲۳۰ کیلو ولت و ۴ دستگاه پست ۶۳/۲۳۰ کیلو ولت موجود در استان تأمین می گردد. درحال حاضر تعداد پستهاى ۲۰/۶۳ کیلو ولت موجود در استان اردبیل هفده ایستگاه می باشد .
طول خط انتقال ۶۹۶ کیلومتر مدار، طول خطوط فوق توزیع ۶۸۰ کیلومتر مدار، ظرفیت ایستگاههای انتقال ۷۷۳ مگاولت آمپر و ظرفیت ایستگاههای فوق توزیع ۷۰۵ مگاولت آمپر در استان اردبیل می باشد. در حال حاضر ( پایان سال ۱۳۹۱) شرکت توزیع نیروى برق استان اردبیل داراى ۷۰۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۸۳۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف بوده و تعداد ۵۶۴۲ دستگاه ترانسفور ماتور ۲۰ کیلو ولت ( هوایی و زمینی ) به ظرفیت کلی ۸۱۴ مگا ولت آمپر مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

aped.ir

۳+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here