آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد

0

آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمدقانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی

ماده ۱- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره ۱- سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی شرکتهای مزبور بعهده وزارت جهاد سازندگی خواهد شد.
تبصره ۲- جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راه اندازی وتقویت این شرکتها، تاسیسات، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایل لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید.
ماده ۲- مشترکین موظف به پرداخت آب بها جهت تامین هزینه های نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکه های آبرسانی روستاها را که در بودجه های سالانه منظور می نماید در اختیار شرکتهای مذکور قراردهد.
تبصره ۱- جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکتها را از پرسنل جهاد سازندگی تامین نماید.
تبصره ۲- شرکت های موضوع این قانون غیرانتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.
ماده ۳- شرکت هر استان می تواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش وجود پروژه های خاص و حوزه عمل در هر یک از شهر استانهای تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت ایجاد شعبه یا شرکت نماید.
مسئولیت حفظ و نگهداری شبکه های آبرسانی روستاها تازمانی که تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند کماکان به عهده وزارت جهاد سازندگی می باشد.
ماده ۴- وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکتهای مورد نظر در مرکز و مراکز استانها اقدام نماید.
ماده ۵- اساسنامه این شرکتها حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۷۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است.

abfar-kb.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here