شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

0

شرکت آب و فاضلاب استان گلستانتاسیس و شروع فعالیت شرکت:
شرکت آب و فاضلاب گلستان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۵/۱۰/۷۶ تحت شماره ۱۹۴۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی گرگان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۷۶ با انتقال اموال و دارائیها و تاسیسات آب شهری و تاسیسات دفع فاضلاب و تعداد ۱۶ شهر و ۱۰۶۰۱۳ مشترک آب از شرکت ها و دستگاههای قبلی تشکیل شد و در چهارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار نمود.

موضوع و هدف شرکت:
فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از ایجاد و بهر برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط می باشد. تامین و انتقال آب برحسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تاسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکت می باشد و توسط هئیت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره می شود.

abfagolestan.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here