آب و فاضلاب روستایی بوشهر

0

آب و فاضلاب روستایی بوشهرخلاصه تاریخچه شرکت:

شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر به استناد قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۲/۹/۷۴ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب ۸/۵/۷۶ هیئت محترم وزیران تشکیل و در تاریخ ۱۶/۶/۷۷ طی شماره ۱۷۹۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان بوشهر به ثبت رسیده است.

abfar-bushehr.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here