شرکت آب و فاضلاب استان قم

0

شرکت آب و فاضلاب استان قم تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۱/۳/۷۱ تحت شماره ۱۰۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان قم به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۵/۷۱ با انتقال اموال و دارایی ها و تاسیسات آب شهری و تعداد ۱۱۴.۴۲۵ مشترک آب از دستگاههای قبلی در چهارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز بکار نمود. شرکت براساس دستورالعمل تجدید ارزیابی دارائیها به شماره ۸۰۰،۵۸۹۹۷،۷۲ مورخ ۳۰/۹/۷۲ در پایان سال ۷۲ به تاریخ سال ۷۱ اقدام به ارزیابی انتقالی کلاً به مبلغ ۱۱۰.۰۷۶.۷۸۳.۲۲۳ ریال و بدهی انتقالی (حق انشعاب انتقالی با نرخ میانگین ۴۵۰۰۰ ریال) به مبلغ ۵۱.۴۹۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال نموده است که مازاد تحت عنوان سرمایه اهدایی منعکس است. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط می باشد. اجرای طرح های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکتها می باشد و توسط هیئت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره می شود.

تعداد شهرهای در قلمرو فعالیت های شرکت از تاریخ تاسیس تا تاریخ ۲۳/۱/۷۹ یک شهر  ( شهر قم ) و شامل ۴۷۲،۱۶۶ مشترک آب و فاضلاب بوده است. در تاریخ مذکور براساس صورتجلسه تغییر و تحول فیمابین شرکت و شورای اسلامی شهر و شهرداری،  شهر جعفریه با تعداد ۱۲۰۰ مشترک آب به قلمرو شرکت اضافه شد، در اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲  مابقی شهرهای استان (شامل شهرهای کهک، دستجرد، سلفجگان و قنوات) تحت پوشش این شرکت قرار گرفت و در حال حاضر، شرکت بالغ بر ۳۰۱,۰۰۰ مشترک آب و فاضلاب داشته و در قالب یک مدیریت واحد اداره می شود.

abfa-qom.com

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here