استانداری کرمان

0

wwrtgw-vaja-irاعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در استانها بوسیله استانداریها صورت میگیرد و در این راستا سیاست گذاری کلی استان در قالب برنامه های تدوینی دولت و در چهار چوب استراتژی تعیین شده کشور بوسیله استانداری امکان پذیر گردیده و دستگاههای اجرائی با هماهنگی ایجاد شده در شکل کلی حرکت و در قالب برنامه های وزارتخانه ای به اعمال اجرائی خود می پردازند.
استانداریها با توجه به قالب استانها و ظرفیتهای اجرائیشان بدنه کارشناسیشان را تشکیل و به اعمال نظارت بر دستگاههای اجرائی می پردازند که عمدتا” بخشهای زیر بنایی برنامه ریزی،پشتیبانی و سیاسی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی استانداریها بوده و نحوه گرایش سرمایه ها ئ تعامل سرمایه و نیروی کار عمدتا” بایستی در استانداریها برنامه ریزی گردد که در قالب شورای توسعه و برنامه ریزی استان این اقدام صورت می گیرد .
کمیته های تخصصی کارگروها شورا ضمن اینکه متشکل از کارشناسان دستگاههای اجرائی می باشند عمدتا” نظرات کارشناسی استانداری بدلیل محیط بودن به ظرفیت کلی استان و نحوه گردش امور در کمیته ها اعمال و از این به بعد نظارت عالی دولت بر اجرای برنامه ها نیز صورت می گیرد.
در بخش تخصیص اعتبارات و جمع آوری در آمد ها نیز هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استانداری بعد اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در خصوص تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه های دولت دراستان را پوشش میدهد .

نوع ارتباط:
عمدتا” نحوه ارتباط دستگاهها و استانداری در قالب سیاستهای اجرائی و در شورای اداری استان و بصورت تخصصی تر شورای برنامه ریزی و توسعه استان شکل گرفته و منسجم می گردد.در شکل ارتباط فی مابین دستگاهها و استانداری عمده فعالیت در قالب ارائه گزارش عملکرد در تحقق برنامه های استانی و سیاستهای تعیین شده استان که در چهارچوب برنامه های کشور تدوین گردیده خلاصه و علاوه بر الزام پاسخگوئی در این خصوص نحوه عملکرد دستگاهها با ارباب رجوع نیز در قاللب اعمال حاکمیت قابل بررسی خواهد بود .

gov.kr.ir

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here