وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

www-ershad-gov-ir

وزارت فرهنگ و هنر:
در سال ١٢٧٢ هجری قمری (١٢٣٠ ه . ش) وزارت علوم تاسیس گردید.
وزارت علوم ابتدا به وزارت علوم و معارف تغییر نام یافته سپس در سال ١٣٢٨ هجری قمری (١٢۶۶ ه . ش) به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت این وزارتخانه وظایف آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالی و سازمان اوقاف را برعهده داشت.
در سال ١٣٠٠ ه .ش شورای عالی معارف به منظور توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی تشکیل گردید.
در سال ١٣١٧ ه .ش به موجب مصوبه فرهنگستان ایران کلمه فرهنگ جایگزین کلمه معارف شد و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به وزارت فرهنگ تغییر نام داد.
در ٢۴ آبان سال ١٣٢٨ ه . ش اداره هنرهای زیبا بنا به مصوبه شورایعالی نگارش و هنرهای زیبا تشکیل گردید.
در تاریخ ٢/١١/١٣٢٩ هجری شمسی اداره هنرهای زیبا به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر مییابد. در وزارت فرهنگ تشکیل شد.
سپس بموجب مصوبه شورایعالی فرهنگ شورای عالی هنرهای زیبا تشکیل گردید.
در سال ١٣۴٠ ه . ش هنرهای زیبای کشور برای پیشرفت هنر و ترویج آثار هنری و تشویق هنرمندان و احیاء هنرهای ملی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت.
در تاریخ آذرماه ١٣۴٣ ه . ش وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد و به استناد آن قانون هنرهای زیبای کشور، اداره کل باستانشناسی، کتابخانه ملی، دایره رایزنیهای فرهنگی و اداره تالیف و ترجمه از وزارت فرهنگ منتزع و به وزارت فرهنگ و هنر منتقل شد.
در سال ١٣۴۴ ه . ش تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها بر اساس قانون به عهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد.
در تیرماه سال ١٣۴۶ ه . ش شورایعالی فرهنگ و هنر تاسیس شد.
در تاریخ ١٧/١٢/١٣۵٧ بموجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ادغام دو وزارتخانه «فرهنگ و هنر» و «علوم و آموزش عالی» تشکیل شد.
در سال ١٣۵٩ واحدهای زیر از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید.
موزه هنرهای معاصر
موزه آزادی
مجموعه باغ فردوس
اداره کل فعالیتهای هنری
فرهنگسرای نوبها(به استثناء موزه سفالینه و آبگینه)
اداره تالیف و ترجمه
اداره کل تولید فیلم و عکس و اسلاید
اداره کل همکاریهای سمعی و بصری
اداره کل نظارت و نمایش فیلم
اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی
دفتر ایرانی جوانان دوستدار موسیقی(ژونس موزیکال)
ارکستر سمفونیک تهران
تئاتر شهر وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تالار رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تالار سنگلج وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ب: وزارت اطلاعات و جهانگردی:

در ١١/۴/١٣٢٢ هجری شمسی اداره کل انتشارات و تبلیغات برای انجام امور تبلیغات در داخل و خارج از کشور تشکیل گردید که وظایف آن توسط رادیو، نشریات، تئاتر و فیلم و موسیقی انجام میشد.
در مورخ ٢٧/١٢/١٣۴٢ وزارت اطلاعات به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی و بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی اداره کل مذکور (اداره کل انتشارات و تبلیغات) به وزارت اطلاعات تغییر نام مییابد. کلیه وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو به این وزارت منتقل گردید.
در سال ١٣۴۴ ه .ش سازمان جلب سیاحان تحت نظر مستقیم نخست وزیر تشکیل میشود.
در تیرماه ١٣۴۶ ه.ش سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل شد.
در سال ٢٣/٣/١٣۵٠ سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل گردید و سازمان تلویزیون ملی ایران منحل میشود.
در سال ١٣۵٣ سازمان جلب سیاحان به وزارت اطلاعات وابسته شد و وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل میشود.
سازمانهای وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی عبارت بودند از:
الف) سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
ب) شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی
ج) سازمان خبرگزاری پارس
د) مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات
ه) شرکت سهامی گشتها
و) شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی
ز) شرکت سهامی مرکز خانههای ایران
ح)سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی
در سال ١٣۵٨ بموجب اصل ١٧۵ قانون اساسی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران زیر نظر مشترک قوای سه گانه قرار گرفت.
در تاریخ ٢١/١/١٣۵٨ بموجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی شرکت سهامی گشتها، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی، شرکت سهامی مرکز خانههای ایران و سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی در یکدیگر ادغام و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات (جهانگردی) تشکیل شد.
در ٧/٣/١٣۵٨ وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت.
در ۶/٨/١٣۵٨ مدرسه عالی خدمات جهانگردی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل گردید.
در ١۵/١٠/١٣۵٨ امور حج و زیارت از سازمان اوقاف وابسته به نخست وزیری منتزع و وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تحت نام سازمان حج و زیارت گردید.
در سال ١٣۵٩ وزارت ارشاد ملی به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت (تصویب آقای دوزدوزانی بعنوان وزیر ارشاد اسلامی)
در سال ١٣۶٣ سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و با سازمان حج و زیارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تشکیل گردید.
در سال ١٣۶۴ اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها، اداره کل موزهها، اداره کل کاخها، اداره کل بناهای تاریخی از وزارت ارشاد اسلامی منتزع و به سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل شد.
در ١٢/١٢/١٣۶۵ با تصویب قانون و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
سازمانهای وابسته به این وزارتخانه عبارتند از:
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی
سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
در مورخ ١۵/٨/١٣٧٠ بموجب مصوبه شورایعالی اداری سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به دو سازمان «حج و زیارت» و «اوقاف و امور خیریه» تفکیک گردید.
در مورخ ٣٠/۴/١٣٧۴ به موجب مصوبه شورایعالی اداری معاونت امور بین الملل وزارت ارشاد اسلامی منحل و وظایف آن به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واگذار گردید.
در مورخ ٢٩/٣/١٣٧٨ به موجب مصوبه شورایعالی اداری وظایف معاونت سیاحتی و زیارتی به سازمان ایرانگردی و جهانگردی الحاق گردید.
در مورخ سال ٢٩/٨/١٣٧٨ به موجب مصوبه شورایعالی اداری سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ایران ادغام گردید.
در مورخ ١٧/٣/١٣٧٩ براساس بازنگری در ساختار حوزه مرکزی و به موجب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور معاونت طرح و برنامهریزی و تحول اداری در وزارت ایجاد گردید.
در سال ١٣٨٣ نمودار نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در غالب شش معاونت شامل چهار معاونت تخصصی و دو معاونت پشتیبانی به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.
تشکیلات تفصیلی مربوطه کماکان در دست تهیه میباشد.

ershad.gov.ir

۵+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here